Algemene voorwaarden

Huis8
Adres:  Marktstraat 8, 8620 Nieuwpoort
info@huis8.be
telefoon 058/234729
BE 0744.442.435

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Huis8 een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Nieuwendammeweg 4, 8620 Nieuwpoort, BTW BE 0744.442.435, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Huis8 moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Huis8 aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De verzending is gratis vanaf een een aankoop van 49,99 euro.  Voor de verzending onder de 49,99 euro wordt een kost van 5 aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Huis8 niet. Huis8 is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Huis8 is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. grootte, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Huis8. Huis8 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod op de webshop is slechts een selectie van het aanbod in de winkel.

Artikel 4: Online aankopen

[Hier moet u een zo concreet mogelijke beschrijving geven van:

  • hoe de bestelprocedure via uw webshop verloopt (de verschillende stappen om tot sluiting van het contract te komen), en
  • de mogelijke wijzen van betaling]

 

[…] (beschrijving bestelprocedure)


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE43 9501 7252 1101

Huis8 is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost uiterlijk op de tweede werkdag die volgt op de bestelling.

Een bestelling onder de 49,99 euro kost 5 euro.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling via Bpost.  De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct adres. Huis8 is niet verantwoordelijk voor een foutieve levering. Huis8 kan aan de klant bijkomende verzendingskosten wanneer het de klant het foutieve adres heeft doorgegeven en het pakket daarvoor opnieuw moet verzenden. Het pakket wordt pas opnieuw verzonden nadat deze kosten werden betaald.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Huis8 binnen de 24 uur.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Huis8 was geboden.

De klant kan uw bestelling ook ophalen in de winkel tijdens de openingsuren nadat de klant een ontvangstmail heeft ontvangen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Huis8.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Huis8 te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Huis8.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “van de sluiting van de overeenkomst”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant: Huis8, Marktstraat 8, 8620 Nieuwpoort, telefoon 058/234729 of via info@huisacht.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet daarop duidelijk vermelden waarom het goed niet voldoet. Daarnaast moet ook uw naam en u kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. U vermeldt hierop uw naam, omschrijving van het goed, uw bankgegevens en de reden waarom u het goed terugstuurd.

Retouradres: Huis8, Marktstraat 8, 8620 Nieuwpoort.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Huis8 heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Huis8, Marktstraat 8, 8620 Nieuwpoort.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. U kan de goederen ook terugbrengen naar de winkel tijdens de openingsuren.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Huis8 zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Bij aankoop van een thermos, moet deze getest worden door de klant met water. Deze thermos wordt niet terugbetaald als die getest worden met een andere vloeistof proper water.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Huis8 alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Huis8 op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Huis8 wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Huis8 geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Huis8 betaalt de Klant terug via overschrijving op de door de klant meegedeelde rekening; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Huis8 klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Huis8.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Huis8 zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Huis8 is bereikbaar op het telefoonnummer 058/234729 via e-mail op info@huisacht.be of per post op het volgende adres Marktstraat 8, 8620 Nieuwpoort. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Huis8 beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Huis8 zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Huis8 respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en het geven van de wettelijke garantie.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Huis8, Marktstraat 8, 8620 Nieuwpoort info@huisacht.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, […] heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Huis8 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Huis8.

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Huis8 om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Huis8. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Huis8 heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Scroll naar boven